با تجربه ترین شکسته بندی ایران ، با یک قرن تجربه
خدمات شکسته بندی

خدمات شکسته بندی

درمان با رگ گیری
10 تومان

خدمات شکسته بندی

گرفتگی کانال دست
10 تومان

خدمات شکسته بندی

درمان دیسک گردن
10 تومان

خدمات شکسته بندی

درد زانو
10 تومان

خدمات شکسته بندی

شکسته بندی
15 تومان

خدمات شکسته بندی

درمان دیسک کمر